TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 10  Tháng12  Năm2023
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 20820864
Số người online: 66
Thông tin chi tiết
THÔNG TƯ số:04/2005/TT – BXD Ngày 01 tháng 04 năm 2005
(22/12/2008)

THÔNG TƯ số:04/2005/TT – BXD Ngày 01 tháng 04 năm 2005
V/v: HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

     - Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
      - Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/ 2 /2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
     - Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng ;
     Bộ xây dựng hướng dẫn cụ thể việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:
     A- NGUYÊN TẮC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
     B- LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG DỰ TOÁN VÀ DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
     I- TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
     1- Nội dung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
     2- Phương pháp lập tổng mức đầu tư
     II - TỔNG DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
     1- Nội dung tổng dự toán xây dựng công trình
     2- Phương pháp lập tổng dự toán
     III- DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
     1- Nội dung dự toán xây dựng công trình
     2- Phương pháp lập dự toán công trình
     C- QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
     I- QUẢN LÝ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG DỰ TOÁN, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
     1- Quản lý tổng mức đầu tư.
     2- Quản lý tổng dự toán, dự toán công trình.
     II- QUẢN LÝ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN VÀ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG
     1- Quản lý định mức dự toán xây dựng
     2- Quản lý đơn giá xây dựng
     III- QUẢN LÝ THANH TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
     1- Tạm ứng vốn đầu tư xây dựng công trình.
      2- Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.
      D- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     Thông tư này quy định việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình đối với tất cả các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.
     Chủ đầu tư các dự án sử dụng các nguồn vốn khác có thể áp dụng các quy định của Thông tư này để lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.
     Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) nếu trong điều ước quốc tế đã ký kết giữa Nhà nước hoặc Chính phủ với Nhà tài trợ có những quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình khác với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.
     Việc thực hiện chuyển tiếp một số nội dung thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.
     Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000, Thông tư số 06/2003/TT-BXD ngày 14/4/2003 và Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư . Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.