TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU  |   TIN TỨC  |   DOWNLOAD  |   LIÊN HỆ  |   ĐẠI LÝ  |   DIỄN ĐÀN  |  
  Tiếng Việt
  English
Ngày 25  Tháng4  Năm2019
     Download Phần Mềm
     DownLoad Đơn Giá
     Download hướng dẫn qua Video
     Hướng dẫn bằng văn bản
     Tiên Lượng
     Định Mức
     Đơn Giá
     Kiểm Tra Thẩm Định
     Lập Tiến Độ Thi Công
     Xuất Sang Excel
     Nhập Ngược Từ Excel
     Cước Vận Chuyển
  
Download
  
Thống Kê
Số lượt truy cập: 17345071
Số người online: 182
Thông tin chi tiết
Đơn giá Trà Vinh số 1309/QĐ-UBND. Phần KS

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH TRÀ VINH

 PHẦN KS

(Kèm theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/06/2018 về việc Công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh – Phần KS )

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần KS gồm các chi phí sau:

1.Chi phí vật liệu:

   Chi phí vật  liệu bao gồm chi phí vật  liệu chính, vật  liệu phụ cần thiết trực tiếp để  thực hiện và hoàn  thành một đơn  vị  khối  lượng công  tác  khảo  sát xây dựng. Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối  với  những  loại  vật  liệu  chưa    trong  công  bố  giá  thì tạm  tính  theo giá tham khảo tại thị trường.

2. Chi phí nhân công:

   Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào tại Công văn số 2708/QĐ-CNXD ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau:

  - Vùng II  : LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

  - Vùng III : LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

  - Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên các địa bàn còn lại của tỉnh Trà Vinh.

  - Hệ  số  lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  + Công nhân khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng): Nhóm I - Bảng số 1.

  + Kỹ sư trực tiếp: Bảng số 2. 

3.Chi phí máy thi công:

     chi  phí  sử  dụng  các  loại máy    thiết  bị  trực  tiếp để  hoàn  thành một  đơn  vị  khối lượng công  tác khảo sát xây dựng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác.

TẢI VỀ ĐƠN GIÁ

Click vào đây để xem chi tiết cách cập nhật đơn giá mới